ue-nnowacyjna-gospodarka_kolor

 

Firma NIPPLEX Sp z. o. o. realizuje projekt pt.
“Wdrożenie systemu B2B w celu automatyzacji procesów biznestowych z Partnerami”
Projekt jest realizowany w ramach Działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B, VIII Osi priorytetowej Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki, Program Operacyjnego
Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-3013.
nr. Umowy o Dofinansowanie UDA- POIG.08.02.00-06-o82/13-00
Okres realizacji: 01.01.2014- 30.09.2014
Wartość dofinansowania: 181 860,00 PLN
Projekt jest współdofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Zapytanie ofertowe Audyt wzorniczy