Firma NIPPLEX Sp z. o. o. realizuje projekt pt.
” Poprawa efektywności energetycznej budynku produkcyjnego firmy Nipplex Sp. z o.o.”

Głównym celem i przedmiotem projektu jest poprawa efektywności energetycznej firmy Nipplex Sp. z o.o. poprzez głęboką kompleksową modernizację energetyczną budynku produkcyjno-usługowego, w którym prowadzony jest działalność związana z produkcją bielizny.

W ramach projektu przewidziano następujące kompleksowe zadania modernizacyjne obiektu będące efektem przeprowadzonego audytu energetycznego:

1. Docieplenie obiektu (ścian zewnętrznych i dachu);
2. Wymiana oświetlenia na energooszczędne;
3. Przebudowa systemu grzewczego z gazowego na gazowe kondensacyjne;
4. Usprawnienie systemu wentylacji;
5. Montaż instalacji wytwarzającej energię z OZE;
6. Zastosowanie automatyki pogodowej oraz systemu zarządzania energią w budynku;
7. Instalacja termostatów.

Projekt realizuje cele na poziomie produktu tj. uzyskanie wsparcia na realizację przedsięwzięcia, w wyniku którego poprawi się efektywność energetyczna przedsiębiorstwa, modernizacja energetyczna budynku produkcyjno-usługowego w ramach projektu o pow. użytkowej 641 m2 oraz budowa jednostek wytwórczych wykorzystujących instalacje OZE. W efekcie zostaną zrealizowane wskaźniki rezultatu: roczna oszczędność energii cieplnej oraz elektrycznej, roczne zmniejszenie zużycia energii końcowej, roczny spadek emisji gazów cieplarnianych, produkcja energii z wybudowanych mocy wytwórczych instalacji OZE oraz dodatkowa zdolność wytwarzania energii z OZE.

Wartość projektu: 871 978,46 PLN
Wkład EFRR: 390 526,13 PLN