Nipplex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  realizuje projekt pt. „Wzrost konkurencyjności firmy NIPPLEX sp. z o.o. dzięki wykorzystaniu wzornictwa w działalności przedsiębiorstwa.” w ramach działania 1.4 Wzór na konkurencję w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

Cele projektu: Głównym celem projektu jest wzmocnienie konkurencyjności firmy poprzez zwiększenie potencjału w zakresie umiejętnego zarządzania wzornictwem oraz poprzez wzrost wykorzystania wzornictwa w działalności NIPPLEX. Realizacja projektu przełoży się na wdrożenie na rynek nowych produktów i wzmocnienie pozycji firmy dzięki wzornictwu. Celem Beneficjenta jest uzyskanie kompleksowego wsparcia w zakresie wykorzystania procesów wzorniczych poprzez zakup usługi przeprowadzenia audytu wzorniczego wraz ze stworzeniem strategii wzorniczej rozumianej, jako rekomendacje dalszych działań, na podstawie których, poprzez wykorzystanie procesów projektowania wzorniczego zostanie wdrożona innowacja produktowa.

Planowane efekty: Głównym, oczekiwanym efektem audytu wzorniczego będzie wzrost konkurencyjności firmy, którego efektem będzie osiągnięcie pozytywnych efektów finansowych
w postaci wzrostu przychodów oraz wzrostu rentowności, co przełoży się na wzrost zysków.

Oczekiwane efekty projektu:

  1. Wzrost konkurencyjności dzięki lepszemu zarządzaniu wzornictwem, wprowadzeniu nowych, dopracowanych wzorniczo produktów, bądź zmian wzorniczych w produktach oferowanych.
  2. Dostosowanie produktów do potrzeb i oczekiwań odbiorców.
  3. Usprawnienie i uspójnienie działań i sposobu komunikacji pod kątem wzorniczym.
  4. Rozwój eksportu, dzięki umiejętnemu wykorzystaniu wzornictwa.
  5. Wzrost umiejętności zarządzania wzornictwem.

 

Wartość projektu:   92 127.00 zł

Wkład Funduszy Europejskich:  63 665.00 zł

NIPPLEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

realizuje projekt pt. „Dotacja na kapitał obrotowy” w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020.

Cel projektu:

Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19. Pomoc finansowa udzielana na podstawie programu nr SA.57015 (2020/N).

Wartość projektu: 260 323.32 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 260 323.32 zł

Firma NIPPLEX Sp z. o. o. realizuje projekt pt.
” Poprawa efektywności energetycznej budynku produkcyjnego firmy Nipplex Sp. z o.o.”

Głównym celem i przedmiotem projektu jest poprawa efektywności energetycznej firmy Nipplex Sp. z o.o. poprzez głęboką kompleksową modernizację energetyczną budynku produkcyjno-usługowego, w którym prowadzony jest działalność związana z produkcją bielizny.

W ramach projektu przewidziano następujące kompleksowe zadania modernizacyjne obiektu będące efektem przeprowadzonego audytu energetycznego:

1. Docieplenie obiektu (ścian zewnętrznych i dachu);
2. Wymiana oświetlenia na energooszczędne;
3. Przebudowa systemu grzewczego z gazowego na gazowe kondensacyjne;
4. Usprawnienie systemu wentylacji;
5. Montaż instalacji wytwarzającej energię z OZE;
6. Zastosowanie automatyki pogodowej oraz systemu zarządzania energią w budynku;
7. Instalacja termostatów.

Projekt realizuje cele na poziomie produktu tj. uzyskanie wsparcia na realizację przedsięwzięcia, w wyniku którego poprawi się efektywność energetyczna przedsiębiorstwa, modernizacja energetyczna budynku produkcyjno-usługowego w ramach projektu o pow. użytkowej 641 m2 oraz budowa jednostek wytwórczych wykorzystujących instalacje OZE. W efekcie zostaną zrealizowane wskaźniki rezultatu: roczna oszczędność energii cieplnej oraz elektrycznej, roczne zmniejszenie zużycia energii końcowej, roczny spadek emisji gazów cieplarnianych, produkcja energii z wybudowanych mocy wytwórczych instalacji OZE oraz dodatkowa zdolność wytwarzania energii z OZE.

Wartość projektu: 871 978,46 PLN
Wkład EFRR: 390 526,13 PLN